Gratis intake Gratis intake Gratis intake Gratis intake Gratis intake
>
<
  • Tandartspraktijk Elsloo
  • Dorine Verschureplein 22A
  • 6181 AS
  • Elsloo
  • 046-4374096

Privacy reglement

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk om van iedere patient een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, b.v. bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners zoals b.v. kaakchirurg. Dit gebeurt niet wanneer de patient daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt. Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk voorgeschreven is.

TP Elsloo draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen, zoals de tandarts,  mondhygienist, assistent of waarnemer, hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

De algemene bewaartermijn van de gegevens uit het tandheelkundig dossier is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, b.v. omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patient uitgaan.

De patient heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patient van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/Zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patient behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

De patient kan vragen (een deel) van zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patient, omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Elke patient heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.